Zie ook: Een wereldontdekking
9 Juni 2012 
To: president@knaw.nl 
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: Verzoek tot terugtrekken van het proefschrift van Gerrit Roorda en het uit de handel nemen van het Handboek Wiskundedidactiek 
Cc: Elmer Sterken, F. Verhulst, W.H.A. Schilders, Gerrit Roorda

Aan de president van de KNAW Prof. dr. J.C. Clevers 
cc. rector magnificus RUG, prof. dr. E. Sterken
voorzitter van de redactie van Epsilon Uitgaven, prof. dr. F. Verhulst 
directeur van het Platform Wiskunde Nederland, prof. dr. W. Schilders 
dr. Gerrit Roorda, RUG, schrijver van een proefschrift en hoofdstuk in een Handboek Wiskundedidactiek 

Geachte professor Clevers, 

Het is een wat wonderlijke situatie. Hoogleraar economie Elmer Sterken is een jongere studiegenoot van me (econometrie Groningen) en ik adviseer al sinds 2005 tot ontslag van de hoogleraren economie wegens gebrek aan respect voor de integriteit van de economische wetenschap. De economische crisis stelt me in het gelijk, maar hoogleraren economie gaan daar ook aan voorbij. Nu is er een kwestie rondom een proefschrift en Handboek Wiskundedidactiek, en zou Elmer als rector magnificus het proefschrift moeten terugroepen op grond van de wetenschappelijke ethiek. Eerder had ik al contact met hoogleraren Verhulst en Schilders. Ik ben zeer erkentelijk aan Verhulst dat hij als redacteur van Nieuw Archief voor Wiskunde de twee boekbesprekingen door Richard Gill (Leiden, KNAW) van twee boeken van me heeft geplaatst, in 2008 en 2012. Nu zou Verhulst als hoofdredacteur van de uitgeverij Epsilon Uitgaven het Handboek uit de handel moeten nemen, omdat dit boek in de wetenschappelijke serie is uitgegeven, wat niet juist is. Ik heb eerder dit jaar een gesprek gehad met Schilders en we gebruiken nu elkanders voornamen. De voorzitter van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren (NVVW), Marian Kollenveld, sprak gisteren over de wenselijkheid van dialoog en dat klinkt zeer verstandig. Ik beschouw het Freudenthal Instituut als een Diederik Stapel Instituut, waarin men een hele "realiteit" voor hun "realistische wiskunde" verzonnen heeft. De "traditionele wiskundigen" die zich tegen de aanpak van het Freudenthal Instituut verzetten hebben een beetje gelijk maar het blijven wiskundigen. De juiste aanpak van de didactiek is empirisch, maar daar zijn wiskundigen niet voor opgeleid. Deze juiste aanpak valt nu tussen wal en schip, en de enige uitweg lijkt me vast te houden aan de integriteit van de wetenschap. Zie ook mijn advies tot een parlementair onderzoek naar het onderwijs in wiskunde. 

Hieronder een email van me aan Gerrit Roorda, die ik gisteren andermaal ontmoette, en die me zijn proefschrift beloofde te sturen. Ik heb echter eerder de PDF van het proefschrift gezien en zojuist in het "Handboek Wiskundedidactiek" Roorda's hoofdstuk over de afgeleide gelezen (doch ook eerder als PDF). Ik acht beide wetenschappelijk niet verantwoord. Derhalve doe ik bij deze het verzoek tot terugtrekken van het proefschrift en het uit de handel nemen van dat Handboek. Laat men het nog eens proberen. Hopelijk doet u zulks, zodat ik op mijn weblog "boycott Holland" kan opnemen dat er vooruitgang dreigt. 

Punt is dat ik Roorda in 2008 bij een sessie van de NVVW ingelicht heb over het nieuwe inzicht in de afgeleide. Tot mijn verrassing wist hij zich gisteren te herinneren dat wij elkander toen gesproken hebben. Ik noem die bijeenkomst zelf in het boekje "Een kind wil aardige en geen gemene getallen" (2012), artikel "De afgeleide is algebra". Het nieuwe inzicht staat in het boek "A Logic of Exceptions" uit 2007 dat Gill in 2008 besprak. De aanpak staat ook in het boek "Elegance with Substance" (2009) dat tamelijk lasterlijk is besproken in Euclides, het blad van de NVVW, dat tot Roorda's vakbladen behoort. De concept tekst van het hoofdstuk van Roorda in het Handboek stond in 2011 in PDF op de website van ELWIER en ik heb Roorda en co-auteur Daemen in 2011 een email gezonden dat mijn nieuwe boek "Conquest of the Plane" in 2011 was verschenen, en dat het nieuwe inzicht in de afgeleide daarin verder wordt uitgewerkt. Het gaat hier om zowel een fundamentele herijking van de afgeleide als algebra (naast infinitesimalen en limieten) als een betere didactiek. Goede wiskundigen zien in een oogwenk dat die nieuwe algebraische aanpak ook de afgeleide is. De wettelijke regelingen dat er onderwijs moet worden gegeven over de afgeleide sluiten niet uit dat je ook de algebraische aanpak kunt gebruiken.

Het is onverantwoord aan dat nieuwe inzicht voorbij te gaan en te doen alsof het niet bestaat. Het is onjuist voorbij te gaan aan de leugen en laster door sommige wiskundigen die niet goed lezen en die gevangen zijn in oude denkpatronen. Ik kan ermee leven dat er nu een "nulmeting" is t.a.v. de bestaande situatie met limieten en een vastlegging van de bestaande denkpatronen omtrent de afgeleide. Maar niet als Handboek en handleiding om het in de toekomst zo te blijven doen. Roorda noemt problemen in die huidige situatie waaraan het nieuwe inzicht tegemoet komt, zoals mij ook al bekend was, zoals bijv. afstemming tussen wiskunde en economie of natuurkunde, waarbij het onderwijs in economie of natuurkunde veel eerder van de afgeleide gebruik wil maken dan het onderwijs in wiskunde momenteel beschikbaar stelt (omdat men het met die limieten veel te moeilijk maakt). 

Ik ben een tolerant mens en gun ieder zijn visie. Maar het is onjuist om andere inzichten te verdonkermanen omdat ze je onwelgevallig zijn. In de notitie van het LOWI over de integriteit (2001, pag 7) wordt dat omschreven als "bewust verkeerd of tendentieus weergeven van resultaten en onderzoekverslagen van anderen" waarbij het verkeerd weergeven nu ligt in het niet-weergeven. Dat is gebeurd in het proefschrift en in het Handboek. Een samenvatting en verwijzing waren wel het minste geweest. De houding van de wiskundige is wederom dat er geen kritiek mogelijk is op de stof en dat het de schuld van de leerlingen zelf is wanneer ze het niet begrijpen, terwijl mijn kritiek luidt dat de wiskundigen falen. Het is weer helemaal de houding van het Diederik Stapel Instituut. Roorda had nog een paar opmerkingen gisteren, zoals "je kunt mensen niet dwingen een boek te lezen" en "misschien moet je twintig jaar geduld hebben". Het lijkt me dat hij met zijn proefschrift dan toch niet geleerd heeft wat wetenschap is. In de wetenschap is het m.i. zo dat je kennis van het vak en je waarheidsliefde je innerlijk ertoe brengen andere informatie te lezen die je kennis uitbreiden en die je vooroordelen ter discussie stellen. In het bijzonder ook wanneer een collega je wijst op kritiek. Roorda en ik verschillen niet in de behoedzaamheid die je moet betrachten bij het blootstellen van leerlingen en leraren in opleiding aan een nieuwe aanpak. Maar echte behoedzaamheid vergt wel dat je in zo'n proefschrift en zo'n Handboek melding maakt van de mogelijkheden, en deze niet onvermeld laat. 

Ik houd me het recht voor dit email op mijn website te publiceren. 

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Econometrist en leraar wiskunde 
Scheveningen
http://thomascool.eu/ 
http://boycottholland.wordpress.com/

PM. 

To: "Gerrit Roorda" 
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: Vertrouwlijk: afgeleide en David Tall 

Beste Gerrit, 

(1) Het was nuttig elkander gisteren te spreken. Hieronder mijn adres, en dank voor het aanbod je proefschrift te sturen.

(2) Ik zal aanstonds een strenger email versturen en ik hoop dat we in gesprek kunnen blijven. 

(3) Hieronder in vertrouwlijkheid een email van David Tall en mijn eigen gespreksnotitie. Ook jij verwijst in het Handboek naar het procept en David's interesse in het inzoomen. Opmerkelijk is dat ik, ook met verwijzing naar het procept, het onderscheid invoer tussen statische en dynamische deling, en dat de afgeleide daar als bijproduct komt uitrollen. David heeft daar geen oog voor, hij is op leeftijd en wil afmaken waar hij nu mee bezig is, en daar kan men alleen maar begrip voor hebben. Maar mijn aantekeningen kunnen je begrip voor de situatie bevorderen. Voor kennisgeving. 

Met beste groet, 
Thomas Cool / Thomas Colignatus

(.... vertrouwlijke tekst ....)