Open brief aan Lodewijk Asscher over Partij van de Arbeid, werkloosheid, armoede en censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau
 
 

15 februari 2010
 
 

Geachte Mr. Asscher,
 
 

Deze open brief schrijf ik tegen de achtergrond van de werkloosheid en armoede in Amsterdam en de komende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Als econometrist en wetenschappelijk medewerker op het Centraal Planbureau in 1982-1991 ontwikkelde ik een analyse over de werkloosheid en per implicatie over de armoede. Deze analyse werd van bespreking en publicatiegang tegengehouden door de toenmalige directeur Gerrit Zalm. Dit is censuur van de wetenschap. U blijkt met Zalm kennis te hebben gemaakt bij de zaak Schiphol. Nadat ik mijn analyse aan de Tweede Kamer had gezonden had ik mijn handen vrij in relatie tot de politieke partij waar ik in 1974-1991 zelf lid van was, de PvdA. Ik mocht mijn analyse ook niet presenteren bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Het laat zich begrijpen dat ik geen lid kan zijn van een PvdA die in eigen verband zelf censureert en niets doet aan censuur door de directie van het CPB. U bent gepromoveerd op een proefschrift over de vrijheid van meningsuiting. In deze open brief wil ik deze gegevens met elkaar verbinden en vragen of u voorafgaand aan de verkiezingen wilt laten weten of u eraan wilt meewerken dat de censuur ongedaan wordt gemaakt en dat ook de PvdA zich open wil stellen voor wetenschappelijke inzichten.

De gegevens:

(1) De armoede. "In 2008 waren er 409.442 huishoudens in Amsterdam waarvan 69.067 minimahuishoudens. (...) het aandeel minimahuishoudens (...) in 2008 is (...) 16,5%. Het aantal personen dat in een minimahuishouden woont bedraagt in 2008 136.006 (...). Armoedemonitor 2008. Met de economische crisis en de geplande bezuinigingen zal dit probleem denkelijk groter zijn en worden.

Mijn analyse: DRGTPE en "Trias Politica & Centraal Planbureau" (TP&CPB) en boekjes voor het grote publiek "Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt" (1998) en "De ontketende kiezer" (DOK) (2003). Recentelijk "Iedereen Blij" (concept januari 2010). Voor alle helderheid: deze teksten geven slechts een deel van het verhaal. De gehele analyse kan pas beschikbaar worden wanneer de censuur wordt opgeheven.

(2) De PvdA. De analyse mocht niet besproken worden bij de WBS. Zie DOK pag 128. Zie mijn antwoord aan Marcel van Dam in het artikel bij FNV Bondgenoten en het boek "Iedereen Blij". De PvdA heeft zijn beginselen al in 1991 verlaten en niet pas in 2003.

(3) Gerrit Zalm. "Asscher: ‘Ik maakte kennis met het old boys network dat de dienst uitmaakt. De minachting en de onderschatting van de politiek die dat netwerk uitstraalt, vond ik schokkend.’" De Volkskrant (22 jan) en "Voormalig minister Gerrit Zalm van Financiën dreigde financiële bijdrages aan Amsterdam in te trekken, toen bleek dat de hoofdstad niet wilde meewerken aan de beursgang van Schiphol. Dat zegt de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher in een interview met de Volkskrant die het dagblad zaterdag heeft gepubliceerd. Volgens Asscher voerde de minister, en met hem een aantal topmannen uit het bedrijfsleven, grote druk op hem uit." Het Parool (23 jan)

Ik vraag me af of u, Mr. Asscher, zich kunt voorstellen hoe het zou zijn om als eenvoudig wetenschappelijk medewerker het gesprek te voeren met zo’n directeur, die bovendien je artikel van bespreking tegenhoudt. Begrijp me goed: ik stel me als wetenschapper netjes op. Voor je het weet meent de rechter dat de verhoudingen verstoord zijn en dat de eenvoudige medewerker het aan zichzelf te wijten heeft dat de werkrelatie geen voortgang kan vinden. Voor mij ligt de oplossing daarin dat ik mij aan de wetenschappelijke gedragscode houdt, mij fatsoenlijk en begripvol opstel, maar mij wel vasthoud aan de omschrijving in het "Functie Informatie Formulier", en wanneer de directie daar moeite mee heeft dan moet men de eer aan zichzelf houden. In het verlengde moet ik constateren dat de directie van het CPB over mijn persoon is gaan lasteren. Het is een trieste constatering dat de Ambtenarenrechter dat gelooft, als komende van het "bevoegd gezag", en een geen eigen nader onderzoek instelt. Ik verzoek het parlement om die laster ongedaan te maken. Professor Zalm is jarenlang nogal heilig geweest in Nederland maar hopelijk gaat men inzien dat er op cruciale punten ook kritiek mogelijk is.

(4) Mr. Asscher, ik heb van uw proefschrift alleen de titel gelezen: "Communicatiegrondrechten. Een onderzoek naar de constitutionele bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving". Ik kan u verzekeren dat mijn wetenschappelijke vrijheid van meningsuiting met voeten is getreden. In dit onderzoek van twee wetenschappers wordt alleen de oppervlakte geraakt. Vrijheid van meningsuiting heeft overigens beperkte betekenis wanneer de media falen. Zie hier de wonderlijke uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. Nederlandse burgers leven in een soort waanwereld waarin er geen censuur bij het CPB is en waarin gedaan wordt alsof werkloosheid en armoede onoplosbaar zouden zijn. Een wetenschapper kan artikelen en boeken schrijven en een hele website optuigen maar wanneer journalisten het beter menen te weten is het einde zoek.

De vragen:

(a) Bent u bereid om in het openbaar blijk te geven dat u deze brief heeft gelezen en serieus neemt ?

(b) Bent u bereid de landelijke media te wijzen op het belang van de vrijheid van denken van wetenschappers met name in deze kwestie ?

(c) Bent u bereid om het bestuur van de PvdA te verzoeken om de kwestie uit te zoeken ?

(d) Bent u bereid om uw politiek leidsman Wouter Bos, minister van Financiën, op de hoogte te stellen van deze brief, met het verzoek om dit serieus te behandelen (en zo spoedig mogelijk te bepalen of hij mij wil betrekken bij de beleidsvoorbereiding voor het herstel uit de crisis want zonder mijn economische analyse zal het moeilijk lukken) ?

(e) Bent u bereid om de Tweede Kamer Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel (Commissie De Wit) op de hoogte te stellen, zelf of via de PvdA of minister Bos, van deze brief, met het verzoek mijn email aan de commissie niet te negeren en mij uit te nodigen voor een gesprek ?

(f) Bent u bereid een reactie te geven op mijn concept boek "Iedereen Blij" ?

(g) Wanneer dit alles is gebeurd en President Obama nodigt mij uit voor een nadere kennismaking, bent u dan eventueel bereid om mee te gaan, zodat ik kan vertellen dat we juist veel aan uw open geest hebben te danken ?
 
 

Met vriendelijke groet,
 
 

Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu